Algemene voorwaarden

1

Algemene bepalingen

a

In deze voorwaarden wordt de besloten vennootschap Packaging 2.0 hierna aangeduid als Packaging 2.0, terwijl de andere partij, degene tot wie een aanbod is gericht en/of met wie Packaging 2.0 een rechtsverhouding heeft verkregen, wordt aangeduid als opdrachtgever.

b

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden op enig moment geheel of ten dele nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Voor wat betreft de nietige en/of vernietigde bepalingen treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

 

2

Toepasselijkheid voorwaarden

a

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, overeenkomst en andere rechtsverhoudingen tussen Packaging 2.0 en opdrachtgever waarop Packaging 2.0 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, behoudens voor zover van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk door Packaging 2.0 van de hand gewezen, behoudens in het geval dat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Packaging 2.0 zijn aanvaard.

 

 

3

Offertes en totstandkoming overeenkomst

a

Alle offertes, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend.

b

Opgaven en specificaties van Packaging 2.0 betreffende afmetingen, gewicht, of aantallen, voorkomende op websites, in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijslijsten, reclame-uitingen e.d., binden Packaging 2.0 niet, tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen of in een door Packaging 2.0 ondertekende opdrachtbevestiging. Kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen binden Packaging 2.0 nooit.

c

Elke offerte is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Packaging 2.0 onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

d

Aan de offerte kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

e

Prijzen in offertes zijn de prijzen op de datum waarop de offerte is gedaan c.q. uitgebracht. Indien zich na het uitbrengen van een offerte, ofwel nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, doch voordat levering heeft plaatsgevonden, een prijsverhoging voordoet, door welke oorzaak ook ontstaan, heeft Packaging 2.0 het recht deze aan opdrachtgever door te berekenen, mits de prijsverhoging is gelegen in een omstandigheid waarop Packaging 2.0 redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.

f

Prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder verzend-, transport- en administratie- en import- of exportkosten, tenzij anders aangegeven. Prijzen zijn gebaseerd op levering franco af magazijn, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald.

g

Schriftelijke overeenkomsten komen tot stand op de dag van verzending van een schriftelijke opdrachtbevestiging door Packaging 2.0, dan wel op de dag waarop zowel Packaging 2.0 als de opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst hebben getekend en Packaging 2.0 hiervan op de hoogte is, behoudens in het geval dat Packaging 2.0 een vrijblijvende offerte na aanvaarding door opdrachtgever onverwijld herroept.

 

 

4

Levering en termijnen

a

De levertijd gaat in op de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of -week.

b

De door Packaging 2.0 genoemde (lever)termijnen worden geacht slechts bij benadering te zijn genoemd, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk als fatale termijn zijn benoemd. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Packaging 2.0 niet in verzuim.

c

Packaging 2.0 is op generlei wijze gebonden aan termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet gehaald kunnen worden.

d

Indien vertraging ontstaat in de levering als gevolg van het niet voldoen door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt een levertermijn verlengd met de duur van de vertraging.

e

Indien Packaging 2.0 enige termijn overschrijdt, is Packaging 2.0 noch gehouden enigerlei schade die opdrachtgever hierdoor lijdt of bedongen boete te vergoeden, noch verkrijgt opdrachtgever hierdoor het recht haar verplichtingen jegens Packaging 2.0 op te schorten. Opdrachtgever is evenmin bevoegd bij overschrijding van enige levertermijn de overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, tenzij deze overschrijding meer dan een maand bedraagt of volgens mededeling van Packaging 2.0 meer dan een maand zal bedragen.

f

Levering van zaken geschiedt af magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De zaken worden vervoerd voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien Packaging 2.0 de wijze van verpakking, verzekering en vervoer heeft bepaald.

g

Afwijking in het aantal geleverde zaken, voor zover deze bij partijen van minder dan 1000 stuks 20% of minder bedraagt, bij partijen van 1000 tot 5000 stuks minder dan 15% bedraagt en bij partijen van meer dan 5000 stuks minder dan 10% bedraagt, leveren aan de zijde van Packaging 2.0 geen toerekenbare tekortkoming op en zijn voor opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.

h

Afwijking in het formaat, kleur en/of het gewicht van geleverde zaken levert evenmin een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Packaging 2.0 op en zal geen grond voor ontbinding van de overeenkomst voor opdrachtgever zijn, tenzij de afwijking groter is dan 15% van de overeengekomen maten en/of gewichten of het formaat, de kleur en/of het gewicht van het geleverde voor het voorziene gebruik daarvan tot de essentiële eigenschappen behoort/behoren en Packaging 2.0 door opdrachtgever daarover voorafgaande aan of bij het sluiten van de overeenkomst is geïnformeerd.

 

 

5

Betaling

a

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

b

Indien opdrachtgever de factuur niet dan wel niet volledig binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft voldaan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is. In geval opdrachtgever in verzuim komt, zijn alle openstaande facturen direct en volledig opeisbaar.

c

In geval opdrachtgever in verzuim is, is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand.

d

Indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van enige betalingsverplichting of Packaging 2.0 uit enige mededeling van opdrachtgever moet afleiden dat opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van enige betalingsverplichting, is Packaging 2.0 gerechtigd de levering van zaken op te schorten, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling van de vordering heeft gesteld en/of alsnog aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

e

Indien Packaging 2.0 als gevolg van de niet dan wel niet tijdige betaling zich genoodzaakt ziet haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, waaronder administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de wet buitengerechtelijke incassokosten en het daarbij behorende besluit.

 

 

6

(Verlengd) eigendomsvoorbehoud

a

Alle door Packaging 2.0 geleverde zaken blijven haar volledige eigendom tot het moment waarop opdrachtgever de koopprijs, vermeerderd met eventuele rente en kosten, volledig heeft betaald.

b

Indien Packaging 2.0 naast de in lid a. bedoelde vordering nog andere vorderingen op opdrachtgever heeft, wordt het geleverde pas eigendom van opdrachtgever na algehele betaling van alle openstaande vorderingen van Packaging 2.0 op opdrachtgever.

c

Opdrachtgever is, indien en voor zover het geleverde al bestemd zou zijn voor doorlevering door opdrachtgever aan derden, niet bevoegd tot vervreemding en/of bezwaring totdat volledige betaling van het geleverde heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever is gehouden deze bepaling ter kennisneming te brengen van de partij aan wie opdrachtgever, al dan niet tot zekerheid, een (stil) pandrecht op door Packaging 2.0 geleverde zaken heeft gegeven of wil geven.

d

In geval van toerekenbare tekortkoming is opdrachtgever verplicht op eerste afroep al hetgeen door Packaging 2.0 geleverd is aan Packaging 2.0 ter beschikking te stellen. Opdrachtgever zal in geval van terugname gecrediteerd worden voor de marktwaarde van de teruggenomen goederen op de dag van terugname.

e

Opdrachtgever verleent Packaging 2.0 op voorhand het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar door haar geleverde zaken zich bevinden teneinde haar eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

f

Terugname van zaken als bedoeld in dit artikel laat het recht van Packaging 2.0 op vergoeding van alle door haar als gevolg van de toerekenbare tekortkoming geleden en te lijden schade, kosten en interesten onverlet.

 

 

7

Reclames

a

Opdrachtgever dient geleverde zaken binnen acht dagen na levering op gebreken te controleren. Reclames dienen binnen acht dagen nadat opdrachtgever een gebrek heeft geconstateerd schriftelijk aan Packaging 2.0 te worden gemeld. In geval van melding na afloop van deze termijn kan op een gebrek in het geleverde geen beroep meer worden gedaan.

b

In geval van een gebrek in het geleverde beperkt de aansprakelijkheid van Packaging 2.0 zich tot vervanging, binnen de normale leveringstermijn, van hetgeen gebrekkig was zonder dat Packaging 2.0 op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten als gevolg van de gebrekkige levering.

 

 

8

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a

Op alle overeenkomsten tussen Packaging 2.0 en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

b

Alle geschillen voortvloeiende uit enige overeenkomst zullen worden beslist door de bevoegde kamer van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

 

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Packaging 2.0 per 1 augustus 2016 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Trustpilot
Copyright 2024 Packaging 2.0 Powered by Lightspeed
iDEAL Bank transfer Invoice MasterCard Visa Visa Electron Maestro American Express Giropay Bancontact
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »